Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Nieruchomość w budynku wielorodzinnym, Jawidz gm. Spiczyn

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-11-14 godz. 08:30
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość w budynku wielorodzinnym, Jawidz gm. Spiczyn
Cena wywoławcza: 70 666,67
Opis:

Km 212/16

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2019-11-14 o godz. 08:30 w Sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika Karaś Genowefa w postaci odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku wielorodzinnym nr 4, położonej w miejscowości:

Jawidz gm. Spiczyn

 

oraz udziału w częściach wspólnych i gruncie pod budynkiem w 4391/207417 części. Powierzchnia lokalu wynosi 37,77 m2.

Do lokalu przynależy piwnica, o pow. 6,14 m2. Lokal położony na II pietrze III-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego wybudowanego w 1953 r. Wyposażony w energię elektryczną, wodę (ogrzewaną z bojlera elektrycznego), kanalizację, ogrzewanie z pieca centralnego ogrzewania. Lokal po remoncie, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, korytarza oraz przedpokoju (brak balkonu). Otoczenie budynku stanowią obiekty byłej jednostki wojskowej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową od drogi wojewódzkiej nr 282 Garbów - Jawidz. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00299833/8.

 

Suma oszacowania: 106 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj.

70 666,67 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 10.600,00 zł.

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na podane w nagłówku konto kancelarii komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu).

Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art.977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tyg odni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14). Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń: kancelarii komornika, właściwego Sądu Rejonowego i Urzędu Gminy Spiczyn oraz zostało zamieszczone na stronie: www.licytacje.komornik.pl.