Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

4 nieruchomości, Krasienin, Majdan Karsieniński gm. Niemce

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-10-03 godz. 08:30
Przedmiot sprzedaży: 4 nieruchomości, Krasienin, Majdan Karsieniński gm. Niemce
Cena wywoławcza: 1 628,00
Opis:

Km 3131/11

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2019-10-03 o godz. 08:30 w Sali nr XV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika Kostyła Rafał Łukasz, objętych księgą wieczystą o numerze:

LU1I/00055962/9, położonych w miejscowościach:

Krasienin, Majdan Karsieniński gm. Niemce

w postaci:

1. niezabudowanej działki gruntu ornego o nr. ew.: 352, rodzaj użytków ŁIII, RIIIa, RIIIb, RIVa o pow. 0,5000 ha, o kształcie regularnym, prostokątnym, wydłużonym. Dojazd do działki odbywa się droga asfaltową.

 

Suma oszacowania: 19.400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

12 933,33 zł

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1.940,00 zł.

 

2. w postaci niezabudowanej działki gruntu ornego o nr. ew.: 413/10, rodzaj użytków ŁIII, RIIIa, RIIIb, RIVa o pow. 1,9593 ha, o kształcie regularnym, prostokątnym. Dojazd do działki odbywa się przez działkę o nr 420/3.

 

Suma oszacowania: 72.494,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

48 329,33 zł

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 7.249,40 zł.

 

3. w postaci niezabudowanej działki gruntu ornego o nr. ew.: 413/11, rodzaj użytków RIIIa, o pow. 0,0112 ha, o kształcie regularnym, prostokątnym, wydłużonym. Dojazd do działki odbywa się przez działkę o nr 420/3.

 

Suma oszacowania: 2 442,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

1 628,00 zł

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 244,20 zł.

 

4. w postaci niezabudowanej działki gruntu ornego o nr. ew.: 420/3, rodzaj użytków ŁIII, RIIIa, RIIIb, RIVa o pow. 0,4000 ha, o kształcie nieregularnym, znacznie wydłużonym o zróżnicowanej szerokości.

 

Suma oszacowania: 14.800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

9 866,67 zł

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na podane w nagłówku konto kancelarii komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu).

Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art.977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14). Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń: kancelarii komornika, właściwego Sądu Rejonowego i Urzędu Gminy Niemce oraz zostało zamieszczone na stronie: www.licytacje.komornik.pl.