Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

2 nieruchomości, Ćmiłów gm. Głusk

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-09-19 godz. 08:30
Przedmiot sprzedaży: 2 nieruchomości, Ćmiłów gm. Głusk
Cena wywoławcza: 750,00
Opis:

KMP 31/11

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-09-19 o godz. 08:30 w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości:

 Ćmiłów gm. Głusk

 

1. Udział we współwłasności nieruchomości (w 1/8 części) składającej się z działki ewidencyjnej nr 402/22, o powierzchni 0,0910 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, użytkowana rolniczo. Działka jest położona w przedostatniej linii zabudowy od drogi publicznej, położona w odległości 400m od drogi publicznej ulicy Kościelnej. Otoczenie stanowią nieruchomości użytkowane rolniczo oraz powstająca zabudowa mieszkaniowa. Działka ma kształt prostokąta o szerokości ok. 21m. Do działki nie są wykonane przyłącza. W pasie drogi wewnętrznej przebiega linia wodociągowa, gazowa i energetyczna usytuowane w odległości ok 80m od działki wycenionej. W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs w Świdniku prowadzona jest księga wieczysta o numerze: LU1I/ 00298080/7.

Suma oszacowania wynosi: 13 328,00 zł.

zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi:

9 996,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 332,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

2. Udział we współwłasności nieruchomości (w 1/80) składającej się z działki ewidencyjnej nr 402/13 o powierzchni 0,2260ha. Działka stanowi drogę wewnętrzną gruntową, w części ulepszoną, którą realizowany jest dojazd do działki nr 402/22. Działka nr 402/13 położona jest w terenie oznaczonym KDW tereny dróg wewnętrznych. W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs w Świdniku prowadzona jest księga wieczysta o numerze: LU1I/00298078/0.

Suma oszacowania wynosi: 1 000,00 zł.

zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi:

750,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48102031760000540201526318  najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rekojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 81 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul.Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego "Tatary").