Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

3 nieruchomości, Brzezice gm. Piaski

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-11-16 godz. 10:40
Przedmiot sprzedaży: 3 nieruchomości, Brzezice gm. Piaski
Cena wywoławcza: 750,00
Opis:

KMP 50/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-11-06 o godz. 10:40 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości:

Brzezice gm. Piaski

1. udział we współwłasności nieruchomości w 1/3 części, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs w Świdniku prowadzona jest księga wieczysta o numerze LU1I/00088061/3. Działka nr 633/16 zabudowana jest murowanym, piętrowym budynkiem mieszkalnym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w latach 80-tych. Budynek jest w części niewykończony i nie jest zgłoszony do użytkowania. Na działce znajduje się słup energetyczny. Do budynku doprowadzona jest woda z sieci gminnej, szambo, ogrzewanie centralne z pieca węglowego. Działka jest nieogrodzona, porośnięta chwastami. Dojazd drogą asfaltową. Jak wynika z mapy zasadniczej do działki nr 633/16 wykonane są przyłącza: wodociągowe, energetyczne. Działka stanowi tereny mieszkaniowe (B - 0,04 ha) oraz grunty orne (RII - 0,04 ha).

Suma oszacowania wynosi 53 354,00 zł

zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi:

40 015,50 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 335,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

2. udział we współwłasności nieruchomości w 1/3 części, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs w Świdniku prowadzona jest księga wieczysta o numerze LU1I/00126893/3. Działka ewidencyjna nr 633/30 stanowi grunty orne klasy RII o powierzchni 0,0800 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta chwastami i krzakami. Aby zapewnić dojazd do tej działki nabywca powinien nabyć również udział do działki nr 633/26..

Suma oszacowania wynosi 8 811,00 zł.

zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi:

6 608,25 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 881,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

3. udział we współwłasności nieruchomości w 1/12 części, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód prowadzona jest księga wieczysta o numerze LU1I/00179984/4. Działka 633/26 stanowi drogę dojazdową, nie urządzoną i podlega sprzedaży jedynie na rzecz nabywcy udziału w działce nr 633/30.

Suma oszacowania wynosi 1 000,00 zł.

zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi:

750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48102031760000540201526318  najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rekojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 81 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul.Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego "Tatary").